Πανεπιστημιακά όργανα

Τα Πανεπιστημιακά Όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά τις διατάξεις των Ν. 4025/2011, 4076/2012 και 4115/2013, είναι το Συμβούλιο, ο Πρύτανης, ο οποίος ορίζει για την υποβοήθηση του έργου του Αναπληρωτές Πρύτανη, και η Σύγκλητος. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών συστάθηκε και λειτουργεί Εσωτερικό Όργανο με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4386/2016.

Διοίκηση Σχολών & Τμημάτων

Τα όργανα διοίκησης κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση. Στο επίπεδο του Τμήματος τις διοικητικές αποφάσεις λαμβάνουν ο Πρόεδρος και η Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης τομέων η διοίκησης ασκείται από το Διευθυντή και τη Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Πλαίσιο Λειτουργίας και Διασφάλισης Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική πανεπιστημιακή νομοθεσία, τον Οργανισμό του και ένα σύνολο κανονισμών. Πρωταρχικό στόχο του Πανεπιστημίου αποτελεί η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για τη συνεχή βελτίωση του και τη λογοδοσία του προς την κοινωνία.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, των οποίων προΐσταται ο γραμματέας του Ιδρύματος, περιλαμβάνουν Διευθύνσεις καθώς και ένα σύνολο από ανεξάρτητες οργανικές μονάδες.

Με μια ματιά

 • Πρύτανις:
  Β. Κυριαζοπούλου
 • Αναπληρωτές Πρυτάνεως
  • Ν. Καραμάνος
  • Χ. Μπούρας
  • Δ. Πολύζος
  • Γ. Αγγελόπουλος
 • Πρόεδρος Συμβουλίου:
  Χ. Γαβράς
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου: Χ. Γώγος
 • Γραμματέας Πανεπιστημίου:
 • Μ. Κορφιάτη
 • 6 Διευθύνσεις
 • 368 μέλη Διοικητικού προσωπικού

(στοιχεία 1/2017)