Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων (άρθρα 84-86, ν.3528/2007, όπως ισχύει)

Έπειτα από το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ημερομηνία 03-05-2017, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.

Ανακοίνωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Επισυνάπτεται επιστολή της Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, ενόψει της διενέργειας του 25ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες