Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: 6Η3Π469Β7Θ-ΦΣΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Ιατρικής,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

 24.775,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

  5.394,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΑΔΑ: ΨΥΕ7469Β7Θ-Π2Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΗΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΑΔΑ: 6Α0469Β7Θ-6ΓΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών Τμημάτων της ΣΑΚΕ για την συγκρότηση της ΕΣΕ

Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ετήσια θητεία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

 Η αίτησή σας  με τα συνημμένα της,  μπορεί να υποβληθεί και  ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου

Σελίδες