Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                      Πάτρα    5  / 1  / 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων ή μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΑΔΑ: 6ΣΙ6469Β7Θ-ΖΜΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕIΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕIΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης 9 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο του Έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 9 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ.

Σελίδες