Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ''Ιατρική Χημεία''

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» στην υπ’ αριθμ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 6η/26-5-2015 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 990/τ.Β´/28-5-2015).

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακές Σπουδές οι οποίες οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).  Το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, στις κατευθύνσεις:

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις:

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ''Ιατρική Φυσική''

Tα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών συ­νερ­γα­ζό­με­να με Ευ­ρω­πα­ϊ­κά Πα­νε­πι­στήμια συ­ντο­νί­ζουν, ορ­γα­νώ­νουν και λει­τουρ­γούν και κα­τά το α­καδ. έ­τος 2015-2016 το αναμορφωμένο Πρό­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στην Ια­τρι­κή Φυ­σι­κή.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος», το οποίο οδη

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες