Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ:ΩΓΗΤ469Β7Θ-Λ1Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ:6ΑΓΨ469Β7Θ-ΒΣ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Πάτρα, 16/12/2020

Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη-Κουκούλι), της Αμαλιάδας, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου.

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (11/12/20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργολαβίας: «Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β»

   E: 1523

  73.877,55€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

  Η δημοπρασία θα γίνει την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπηρεσίας: «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, P.V.C. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

  Y: 1524

  74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  Η δημοπρασία θα γίνει την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών) 

Σελίδες