Ανακοινώσεις

Αριθ. Διακήρυξης 28/20 Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Επαναληπτική  Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την "Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕIΑΣ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρει τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου και την ερευνητική του ομάδα,

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης τριών σταθερών χωρισμάτων σε εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Επιστήμης Υλικών

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών”

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών” με Αρ. Διακ. 29/20 και Α/Α Συστήματος 103199

Αξιολόγηση προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2019-Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους

Αξιολόγηση προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2019-Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, για το διάστημα 01/12/2020 έως 15/03/2021»

 24.787,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΑΔΑ: ΨΛΥΧ469Β7Θ-ΩΡΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Σελίδες