Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και συντήρησης Ιερού Ναού»

  E: 1522

 26.586,34€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

 Η δημοπρασία θα γίνει την 8/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Evaluation boards & Παρελκομένων) για το έτος 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Evaluation boards & Παρελκομένων) για το έτος 2020»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-12-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:ΟΟ μ.μ

Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021» 

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής».

Ματαιώνεται η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονι

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Α»

  E: 1514

  73.061,97€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

  Η δημοπρασία θα γίνει την 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών-2020»

    E: 1511

    74.037,92€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  

     Η δημοπρασία θα γίνει την 13/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών»

    E: 1508

    71.136,56€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

     6/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Π

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες