Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες αισθητικών παρεμβάσεων στους χώρους των μνημείων του Πανεπιστημίου Πατρών»

  E: 1528

 36.307,45€ συμπεπιλαμβανομένου και του ΦΠΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 2/2/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(λήξη παραδόσεως των προσφορών) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, P.V.C. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   Ε 1527

  Συνολικής δαπάνης 74.374,46€ με ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει  26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργολαβίας: «Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β»

   E: 1523

  73.877,55€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

  Η δημοπρασία θα γίνει την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού  Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής” με αριθμ. Διακήρυξης 30/20 .

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες