Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

  Ε 429

  18.028.000,00 €

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Επισυνάπτονται οι Οριστικοί Πινάκες κατάταξης Προσληπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (53 θέσεις) και 102 (3 θέσεις) αντίστοιχα, της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2018 (αρ. πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2018) "

  E: 1466

  74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  15/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

  

Σελίδες