Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Α΄"

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΛΟΓΩ

 ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΥΔ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟ 

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2017-ΦΑΣΗ Β΄"

  Υ 1430

  3.992,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2017 

Σελίδες