Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΔΑ:ΩΕΕΥ469Β7Θ-3ΞΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, (με έδρα το Αγρίνιο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΔΑ:7Β53469Β7Θ-6ΗΨ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                 Πάτρα 12/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 6-6-2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Σελίδες