Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές.

Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδας- Εσθονίας.

 

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                     Πάτρα  23  /  3  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

                                                                                                                                              ΑΔΑ: 67Ρ1469Β7Θ-ΙΓΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Ιατρικής

                                                                                                                             ΑΔΑ: Ω1Ψ5469Β7Θ-ΙΜΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

                                                                                                                                         ΑΔΑ: 6ΥΑΓ469Β7Θ-ΧΜΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

 

                                                                                                                                             Πάτρα    12  /  2  /2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Μηχ/γων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών

                                                                                                  ΑΔΑ: 7ΦΔΟ469Β7Θ-034

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Φαρμακευτικής

                                                                                                                                     ΑΔΑ:71ΚΞ469Β7Θ-853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

                                                                                                                                   ΑΔΑ: 71ΩΕ469Β7Θ-62Ι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες