Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                          Πάτρα  31 / 5  / 2016

Κατάταξη προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στο νέο μισθολόγιο, βάσει των διατάξεων του Ν. 4354/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 για το νεο μισθολόγιο και ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 προηγούμενη εγκύκλιό του.

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα αναφέρονται οι διαδικασίες που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή από τους υπόχρεους των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Οικονομικών Συμφερόντων.

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/04/2016 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεία ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας &amp

Επισυναπτόμενα: 

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα Προαγωγών (ν. 4369/2016)

Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-2-2016 τ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                         Πάτρα  15 / 4 / 2016

Παράταση υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών της Ελλάδας με χώρες της αλλοδαπής έτους 2016

Παράταση της Α.Π.:31430/Ζ1/23-2-2016 Πρoκήρυξης για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016 έως την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες