Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Χημικών Μηχανικών

                                                                                                                              ΑΔΑ: ΩΙ0Σ469Β7Θ-Ρ9Λ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο)

                                                                                                                           ΑΔΑ: 6ΘΔ8469Β7Θ-7Α8 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

                                           ΑΔΑ: ΩΘΠΟ469Β7Θ-2ΙΛ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 407/80 Τμήματος Γεωλογίας

                                                                                                                                            ΑΔΑ: Ω4Ν5469Β7Θ-ΗΛ8

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΔΑ: Ω5ΔΡ469Β7Θ-Τ2Α

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Χημείας

ΑΔΑ: ΩΑΨΚ469Β7Θ-ΔΡΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΔΑ: ΩΛΕΤ469Β7Θ-4Η8

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΑΔΑ: Ω22Θ469Β7Θ-ΚΙ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΔΑ:Ω1ΝΟ469Β7Θ-ΚΨΞ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 7ΤΖΑ469Β7Θ-4ΧΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σελίδες