Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                 Πάτρα    27  /  5  / 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα       21  /  5  / 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Νοσηλευτικής, 2) Φυσικοθεραπείας και 3) Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                              Πάτρα   15  /  5  / 2020

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                            Πάτρα   30  / 4  / 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΩΩΥΥ469Β7Θ-ΨΟ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδάσκοντος του Τμήματος 
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                              Πάτρα     10  / 04 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Σελίδες