Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 2-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) 4.285,00 ευρώ.Ημ. ληξης 2-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια δυο συμβολαίων συντήρησης 2020 -2021 και αναβάθμισης δυο εγκαταστάσεων λογισμικού FINE ADAPT, από V14 σε V16 και από V10 σε V16 αντιστοίχως» που θα χρησιμοποιηθούν στο Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ: 0433Α

Επισυναπτόμενα: 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 25-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………………………………..………………………….……….………………
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ. ληξης 21-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: -
ΜΟΝΑΔΑ: -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την παροχή υπηρεσιών, μέχρι του ποσού αξίας 2500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημ. λήξης 15-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Καθ. Ευστάθιος Μπούσιας
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Διακήρυξη 8/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Διακήρυξη  8/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σελίδες