Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Τεύχος Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Τεύχος Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019 »(αριθ. Διακ. 6/20).

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου  και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και  Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο» διάρκειας δύο ετών με δικαίωμα προαίρεση

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου»

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου» για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)  επιπλέον έτος.

Για την προμήθεια μελανιων ημ. ληξης 5-5-2020

Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες