Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 12-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω  Παροχή Υπηρεσιών:
Για Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου  Πατρών στον Ελληνικό Τύπο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Αριθ. Διακήρυξης 22/20 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020»

Αρ. Διακήρυξης 22/20 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020"

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Συντήρηση, επίβλεψη και καθαρισμός σκάφους Εργαστηρίου Οικολογίας.

ΚΑΕ: 0881Α

Προϋπολ. : 1.242 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Hμερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ       ΕΡΓ/ΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
                                   κα Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΠ)
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020»

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 12-11-2020 Ορθή επανάληψη

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών… του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες