Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος» - Αρ. Διακ. 980/3262/18157/04.07.2016

Μετά από αιτήματα εταιρειών για παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος» - Αρ. Διακ.

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προϋπολογισμός: 34.164,54 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 18 Ιουλίου 2016 & ώρα 12:00

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Αναθέτουσα Αρχή:       Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός:         25.000,00 €  (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

Κριτήριο Ανάθεσης:     Τη  χαμηλότερη τιμή

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε ότι, αναστέλλεται η διαδικασία διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια του επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλι

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος»

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες