Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημόσια Κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Δημόσια Κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας "Συντήρηση, Αποκατάσταση Βλαβών και Λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Έτους 2016"

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για τη "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για τη "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων για το Πανεπιστήμιο Πατρών για το έτος 2016

Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων για το Πανεπιστήμιο Πατρών για το έτος 2016

Προϋπολογισμός: 73.969,34 € συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 04 Ιουλίου 2016 & ώρα 12:00

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26.660 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού: «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού: «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/16

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 75.766,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι Ευρώ και δεκατρία λεπτά

                                                              93.950,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) Ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα Ευρώ
 

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/16

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης:262.877,86€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης

Προϋπολογισμός: 25.000,00 συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες