Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού»

«Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο προϋπολογισμός  είναι  71.063,16 €  € συμπ. του ΦΠΑ.  

“Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μέλους για την Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών”

“Δημόσια κλήρωση για την  επιλογή μέλους  για  την  Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών”

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια του επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια του επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επί συνδρομή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκη

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υαλικά - Πλαστικά)

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υαλικά - Πλαστικά)

Προϋπολογισμός: 53.369,14 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 μ.

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος» - Αρ. Διακ. 980/3262/18157/04.07.2016

Μετά από αιτήματα εταιρειών για παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος» - Αρ. Διακ.

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προϋπολογισμός: 34.164,54 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 18 Ιουλίου 2016 & ώρα 12:00

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Σελίδες