Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρ. Διαγ/σμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας & συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Παν/μίου Πατρών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επί της Διακήρυξης με αρ . 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Επισυναπτόμενα: 

Οικογενειακό Επίδομα

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας σχετικά με την παροχή οικογενειακού επιδόματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 4024/2011 και της αρίθμ. oικ.

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Προϋπολογισμός : 14.883,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 10 Μαρτίου 2016 κσι ώρα 09:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος.

Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 07 Μαρτίου 2016 & ώεα 10:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προϋπολογισμός: 14.883,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία και Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 

Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 12.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προϋπολογισμός: 6.457,50 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Διενέργεια διαγωνισμού: 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.

Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Σελίδες