Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ακύρωση του «ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο) με διάρκεια σύμβασης 1 (ενός) έτους». -αρ. Διακ. 4/2015

Ακύρωση του «ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο) με διάρκεια σύμβασης 1 (ενός) έτους». (αρ. Διακ. 4/2015, σχετ. η υπ΄αριθ. 522/25026/21.10.2015 απόφαση της υπ΄αριθ. 68/20.10.2015 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ανακοινώνουμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και της διενέργειας του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης λόγω απεργίας - κατάληψης του Α΄ Κτιρίου στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ως κατωτέρω:

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2016  ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι  και 12 Φεβρου

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών "

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων  για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Σχολών, Επιστημών Υγείας, ΣΟΔΕ, ΣΘΕ και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων  για τις ανάγκες των Σχολών, Επιστημών Υγείας, ΣΟΔΕ, ΣΘΕ και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών", με κριτήριο κατακύρωσης

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες