Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.484,20 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€)

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προϋπολογισμός: 10.500,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Διενέργειας: 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτοκός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.018,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνίας Διενέργειας: 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Διευκρινίσεις_ Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκατάστασεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετικά με την Επαναπροκήρυξη του "Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκατάστασεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών", ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί την Παρασευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ.

Σελίδες