Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

 

 

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 2.029,50 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προσφερόμενων ειδών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων & αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών”

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Κλιματισμού) του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Κλιματισμού), διάρκειας ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού"

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτος Διεθνής Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου "Υπηρεσίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ακύρωση του «ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο) με διάρκεια σύμβασης 1 (ενός) έτους». -αρ. Διακ. 4/2015

Ακύρωση του «ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο) με διάρκεια σύμβασης 1 (ενός) έτους». (αρ. Διακ. 4/2015, σχετ. η υπ΄αριθ. 522/25026/21.10.2015 απόφαση της υπ΄αριθ. 68/20.10.2015 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Σελίδες