Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ανακοινώνουμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και της διενέργειας του παρακάτω πρόχειρου διαγωνισμού χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης λόγω απεργίας - κατάληψης του Α΄ Κτιρίου στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ως κατωτέρω:

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2016  ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι  και 12 Φεβρου

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών "

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων  για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Σχολών, Επιστημών Υγείας, ΣΟΔΕ, ΣΘΕ και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων  για τις ανάγκες των Σχολών, Επιστημών Υγείας, ΣΟΔΕ, ΣΘΕ και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών", με κριτήριο κατακύρωσης

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.484,20 € συμπ. Φ.Π.Α.

Σελίδες