Το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας δύο έως  τριών μηνών, σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Σχολεία Εργαστήρια και άλλους οργανισμούς σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε.: Τουρκία, ΠΓΔΜ. Για το καθεστώς της Ελβετίας δείτε εδώ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: 

 • Οι φοιτητές να είνα​ι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+.
 • Οι υπήκοοι άλλων χωρών να είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα Υποδοχής. 
Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής: 
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης)

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων για πρακτική άσκηση

Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν, κατά χώρα και για χρονική διάρκεια από 2 έως 3 μήνες. 

Η Προκήρυξη αναρτάται σε κεντρικούς ιστότοπους του Πανεπιστημίου Πατρών (ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων http://www.upatras.gr/el/erasmus-announcements και στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου) και αποστέλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων για την ευρεία πληροφόρηση των φοιτητών. 

Στην Προκήρυξη εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με: 

 
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/ (πλατφόρμα Erasmus+) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η κάθε Προκήρυξη. Ακολούθως, καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, ενώπιον του/των Συντονιστή/ών Erasmus+ του Τμήματος φοίτησης.

Στη συνέχεια, ειδοποιούνται οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπως αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) για την υπογραφή

 
Στους υποτρόφους εντός του πρώτου μήνα της πρακτικής τους (ισχύει από το ακαδ έτος 2011-2012) κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα. 
 
Πληροφορίες για τα κριτήρια των κοινωνικά ευπαθών ομάδων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μπορείτε να δείτε εδώ. Για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
 

Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Learning agreement  for Traineeships 2017-2018- “AFTER the Mobility” 
 • Έκθεση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρώνεται on line) 
 • Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και κάρτες επιβίβασης 
 • Παραστατικά διαμονής (ενοίκιο) 
 • Περιγραφή εμπειρίας
 • Φωτογραφικό υλικό

Στη συνέχεια το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου και χορηγεί τη Βεβαίωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φοίτησης Βεβαίωση για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει στην πλατφόρμα Erasmus+ ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ for Traineeships είναι:  
 • Αίτηση Υποψηφιότητας (υποβάλλεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εκτύπωση)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία (αναρτάται από τη Γραμματεία)
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα)
 • Δυο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες υποβάλλονται on line στο καταθετήριο των συστατικών επιστολών του Πανεπιστημίου Πατρών (βλέπε τρέχουσα προκήρυξη). Υποχρεωτικά το ένα (1) αίτημα υποβάλλεται σε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ενώ το δεύτερο αίτημα μπορεί να υποβληθεί σε μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ.
 • Επιστολή Αποδοχής  (Letter of Acceptance) του οργανισμού υποδοχής (βλ. Οδηγό εύρεσης φορέα υποδοχής στην τρέχουσα προκήρυξη)
Στην επιστολή θα αναφέρεται:
 • Η αποδοχή του εκάστοτε φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση (Erasmus+ for Traineeships)
 • Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο έως τριών μηνών. 
 • Θα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου (κατά προτίμηση ανά μήνα). 
Η επιστολή:
 • Θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής 
 • Θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα και 
 • Θα αποστέλλεται με e-mail (σκαναρισμένη) ή με φαξ  προς τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.
 

Συνεργαζόμενοι φορείς

Προς διευκόλυνση των φοιτητών παρέχεται κατάσταση με συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής. Σε αυτή την κατάσταση έχει γίνει καταγραφή όλων των φορέων υποδοχής που επέλεξαν οι  φοιτητές  της πρακτικής  από το 2007 (που ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης) έως και σήμερα.
 
Προτεινόμενοι φορείς έως και την τρέχουσα περίοδο (Ιούνιος 2018), καταγεγραμμένοι ανά Τμήμα, βρίσκονται αναρτημένοι εδώ. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή κάποιου από τους συγκεκριμένους φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση. 
 
Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα στο http://www.upatras.gr/el/erasmus-announcements αναρτώνται:
 • Ανακοινώσεις θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus+ από φορείς του εξωτερικού.
 • Η επικαιροποιημένη κατάσταση με Συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού.
 • Ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση για την ενημέρωση των φοιτητών.
Για την πρακτική άσκηση σε digital skills μέσω του προγράμματος Erasmus+ δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: +30 2610 969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr )
 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς θα βρω Φορέα Υποδοχής;

Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής μπορώ να συμβουλευτώ:

 • τον Συντονιστή Erasmus ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φοίτησής μου.
 • την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μου, (link pros anakoinwseis gia theseis gia praktikh) , όπου:
  1. υπάρχει Κατάσταση με φορείς υποδοχής στους οποίους έχουν μεταβεί για πρακτική άσκηση υπότροφοι προηγούμενων ετών (από το 2007 έως σήμερα),
  2. κοινοποιούνται προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης που αποστέλλει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού – ΙΚΥ.
 • το διαδίκτυο όπου μέσω, μηχανών αναζήτησης διερευνώ τις επαγγελματικές περιοχές και τα αντικείμενα που με ενδιαφέρουν. Εντοπίζω φορείς και επιχειρήσεις, βρίσκω πληροφορίες για το πως δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση.

Πληροφορίες για τη ζωή στην Ευρώπη μπορώ να αντλήσω και από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/index_el.htm

Πώς γίνεται η επικοινωνία με το φορέα υποδοχής;

Στέλνω ηλεκτρονικό μήνυμα στους φορείς που επιθυμώ να μετακινηθώ, ώστε να διερευνήσω το αν δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Επίσης, αναφέρω:

 • ότι συμμετέχω στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,
 • την περίοδο κατά την οποία επιθυμώ να κάνω πρακτική άσκηση (practical training),
 • ότι η πρακτική μου θα διαρκεί 3 μήνες,
 • την ιδιότητά μου,
 • περιγράφω το αντικείμενο/ειδικότητά μου και ζητώ να γίνω δεκτός για πρακτική άσκηση,
 • ότι ο φορέας δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση (το Πανεπιστήμιο με αμείβει),
 • ότι μοναδική υποχρέωση του φορέα είναι να με αποδεχτεί και να με εκπαιδεύσει σε αντικείμενα σχετικά με την επιστήμη μου.

Δεν ξεχνώ να επισυνάψω το βιογραφικό μου σημείωμα στα αγγλικά (μπορώ να συμβουλευτώ την ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τη συμπλήρωση του βιογραφικού μου http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae ). Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση ζητώ έγγραφη βεβαίωση αποδοχής (Letter of Acceptance) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της προκήρυξης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα;

Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα εάν:

 • είμαι προπτυχιακός φοιτητής ή
 • είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής ή
 • είμαι υποψήφιος διδάκτορας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! θα πρέπει να έχω φοιτητική ιδιότητα μέχρι και την ημερομηνία της επιλογής από την Επιτροπή Erasmus (συνέντευξη), που σημαίνει να έχω εκκρεμότητες είτε με μαθήματα, είτε με τη διπλωματική/πτυχιακή μου. Εάν εκκρεμεί ΜΟΝΟ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ μου, δεν μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα, γιατί θεωρούμαι ήδη νέος πτυχιούχος.

Ωράριο - Διασφάλιση ποιότητας πρακτικής άσκησης

Στη διεύθυνση: http://www.upatras.gr/el/node/6931 μπορείτε να βρείτε ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ σχετικά με το ωράριο των φοιτητών που μετακινούνται για πρακτική άσκηση.

Προηγούμενα έτη (Αρχείο)

2018 - 2019

 • http://www.upatras.gr/el/node/7677 Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019 στην Ευρώπη
 • http://www.upatras.gr/el/node/7676 Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2018-2019

2017 - 2018

2016 - 2017

 • http://www.upatras.gr/el/node/6214 Aποτελέσματα Υπ. Εξωτερικών των επιλεγέντων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Erasmus+) σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2016-2017.
 • http://www.upatras.gr/el/node/6065 Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016-2017 στην Ευρώπη.
 • http://www.upatras.gr/el/node/6349 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη Δράση "Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016/2017"
 • http://www.upatras.gr/el/node/6035 Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε & Τουρκία) ακαδ. έτους 2016-2017.
 • http://www.upatras.gr/el/node/6143 Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών Σ.Ο.Δ.Ε. για τη Δράση «Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία) » ακαδ. έτους 2016-2017.

2015 - 2016

2014 -2015

 • http://www.upatras.gr/el/node/4794 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015.
 • http://www.upatras.gr/el/node/5158 2η Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015
 • http://www.upatras.gr/el/node/5220 Συμπληρωματική προκήρυξη για το Πρόγραμμα Erasmus+