Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προσυπογράψει, με απόφαση Συγκλήτου (αρ.457/9/2/2011), τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/251/EC) για τη Χάρτα του Ερευνητή και τoν Κώδικα Δεοντολογίας στην πρόσληψη Ερευνητών, στοχεύοντας στην εναρμόνιση του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έρευνας και τελικά τη διαπίστευση του για την τήρηση των αρχών αυτών. Η διαπίστευση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα συμβάλει στην προσέλκυση ερευνητών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση, για στην προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.

Κατά την περίοδο 2013-2014 έγινε εσωτερική ανάλυση των διαδικασιών του Πανεπιστημίου, με σκοπό να διαπιστωθεί το υφιστάμενο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ερευνητές του και να εντοπισθούν σε πρώτη φάση τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα. Διαμορφώθηκε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο το Σεπτέμβριο 2013 διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από μέλη του Πανεπιστημίου μας (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, συνεργαζόμενους ερευνητές κλπ), με το οποίο διερευνήθηκαν οι απόψεις των μελών της Κοινότητάς μας σχετικά με όλες τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα (α. Θέματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, β. Διαδικασίες Πρόσληψης, γ. Συνθήκες εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση, δ. Κατάρτιση). Ακολούθησε ανάλυση του ερωτηματολογίου με τη δημιουργία δύο κειμένων: Internal Framework Analysis το οποίο αποτυπώνει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, και Action Plan, το οποίο περιγράφει τις δεσμευτικές εκείνες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην απόλυτη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου μας με τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα. Τα κείμενα αυτά εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση 34/24.7.2014.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ερευνητών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Ερευνητών, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου (Euraxess Services Network). Οι στόχοι του περιλαμβάνουν:

  • την υποστήριξη των ερευνητών και την παροχή πληροφοριών προς τους εισερχόμενους ερευνητές και τις οικογένειες τους, οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η υποστήριξη σχετίζεται με διάφορα θέματα όπως τη φορολογία, την ασφάλιση, τη διαδικασία λήψης βίζας, την κοινωνική πρόνοια, τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση, την εκμάθηση της γλώσσας, την εγκατάσταση, κλπ. Ο σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των εμποδίων για την απερίσπαστη εργασία των ερευνητών στην Ελλάδα.

  • την πληροφόρηση των εισερχόμενων και των εξερχόμενων ερευνητών για τις εργασιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

  • την υποβοήθηση των εξερχόμενων ερευνητών για την εύρεση πληροφοριών για τη χώρα προορισμού.