Λογότυπος Πράσινου Πανεπιστημίου

     Ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι καταλυτικός για τη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που φέρουν, τα ελληνικά πανεπιστήμια κατόπιν  απόφασης της 65ης Συνόδου των Πρυτάνεων δημιούργησαν τη Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

     Στα πλαίσια της ιδέας για το Πράσινο Πανεπιστήμιο και της υφισταμένης Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δημιουργήθηκε Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η εν λόγω επιτροπή συμμετείχε ενεργά στην διατύπωση της  Χάρτας των Ελληνικών Αειφόρων Πανεπιστημίων την οποία στην συνέχεια υπέγραψε. Στόχος της επιτροπής είναι η συστηματική καταγραφή, ο συντονισμός και η ιεράρχηση των σχετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, καθώς και ο καθορισμός της μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την περιβαλλοντική διαχείριση του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός μεταξύ τους. Κατά τις πρώτες ενέργειες καθορίστηκαν οι άμεσες και μελλοντικές δράσεις, καθώς και η δημιουργία επιτροπών εργασίας.

Η ομάδα εθελοντών του Πράσινου Πανεπιστημίου

     Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι οι βασικές δράσεις του πανεπιστημίου μας που κατατείνουν στην αειφόρο ανάπτυξή του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ενστερνιστεί την ιδέα της αειφορίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα προγράμματα σπουδών, στην έρευνα, στον εθελοντισμό, στις συναφείς δραστηριότητες και στην αποκτηθείσα εμπειρία.

     Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πρόθυμο να μοιραστεί τις εμπειρίες που ήδη διαθέτει στον τομέα αυτό και θα χαρεί ιδιαίτερα με τη συμμετοχή σας στις δράσεις του.

Συγκρότηση επιτροπής Αειφόρο-Πράσινο Πανεπιστήμιο