Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΔΑ:Ω1ΝΟ469Β7Θ-ΚΨΞ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 7ΤΖΑ469Β7Θ-4ΧΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Φιλολογίας

ΑΔΑ: 6ΤΧΔ469Β7Θ-ΡΑΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Φιλοσοφίας

ΑΔΑ: 7ΕΚΦ469Β7Θ-ΣΗΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)

ΑΔΑ: ΩΦ64469Β7Θ-ΡΕ6

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληση 407/80 Τμήματος Βιολογίας

ΑΔΑ: 7ΦΩ4469Β7Θ-ΨΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα   21   / 12  /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                    Πάτρα   27   /  11   /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                               Πάτρα   11  /2015

Σελίδες