Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει τις ακόλουθες κεντρικές μονάδες για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας:

Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παράλληλα με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή έρευνα, γίνεται ευρύτατα εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνηση ειδικών μελετών και παροχή υπηρεσιών, είτε στα πλαίσια ανταγωνιστικών προγραμμάτων (ΓΓΕΤ, ΕΕ, κ.α.), είτε κατόπιν αναθέσεως από ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Οι βασικότερες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχουν τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών είναι:

  • Εργαστηριακές Μετρήσεις / Δοκιμές / Έλεγχοι / Αναλύσεις
  • Σχεδίαση Συστημάτων
  • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Εκπόνηση Ειδικών Μελετών / Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενστερνίζεται πλήρως την άποψη ότι τα Πανεπιστήμια δεν πρέπει να αναλαμβάνουν έργα αναντίστοιχα προς το θεσμικό τους πλαίσιο λειτουργίας, όπως μελέτες και έργα εφαρμογής, δηλαδή αντικείμενα που ανήκουν στους επαγγελματίες του Ιδιωτικού Τομέα ή στις σχετικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.