Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο Δημόσιο καλύπτεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ενώ του προσωπικού με σχέση ΙΔΑΧ από το Ίδρυμα Κρατικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Ειδικότερα για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών ισχύει το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

Θεσμικό πλαίσιο

  • Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ273/8-12-1999 τ. Α') (ΚΕΦ. Β', Άρθρα 6-11)
    «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)».
  • Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171/6-7-2005 τ. Α')(Άρθρο 15)
    «Υγειονομική Περίθαλψη του προσωπικού των Πανεπιστημίων»
  • Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ οικ. 2/7029/0094 (ΦΕΚ 213/17-2-2005 τ. Β')
    «Νέος κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)».