Ο «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Έρευνας" εκδίδεται σε τακτά διαστήματα από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης οδηγίες σχετικές με τη διαχείριση των έργων. Ουσιαστικά, εξειδικεύει την Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ’96, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Στον Οδηγό περιλαμβάνονται αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων. Ειδικότερα, δίνονται στοιχεία για ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Καραθεοδωρή», η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η δημιουργία και ο έλεγχος τεχνοβλαστών και τα ενδοπανεπιστημιακά δίκτυα. Παρατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων, τη διαχειριστική επάρκεια του ΕΛΚΕ, την οργανωτική του δομή, τους δείκτες εξυπηρέτησης, την πολιτική χορήγησης δανείων, την συμπλήρωση εντύπων, το κόστος ανθρωποωρών και ανθρωπομηνών, κλπ.