Λογότυπο ΜΟΔΙΠΗ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, συγκροτείται για τετραετή θητεία με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 (195 Α') όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (114 Α').

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ' αριθμ. 174/10-09-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτείται ως εξής:

  • τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών θεμάτων ως Πρόεδρο
  • πέντε (5) καθηγητές (των βαθμίδων του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και του Αναπληρωτή Καθηγητή) του Πανεπιστημίου Πατρών (έναν από κάθε Σχολή), με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
  • τέσσερις (4) εκπροσώπους προσωπικού, ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και των μελών του Διοικητικού προσωπικού, με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Ο εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας προσωπικού υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα της κατηγορίας αυτής προσωπικού, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
  • δύο (2) εκπροσώπους «φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής», ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος υποδεικνύονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά τους όργανα.

Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β' 410/12.02.2018.