Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των νέων ανθρώπων, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρήσεων. Η επίτευξη του στόχου αυτού, μέσω της ευαισθητοποίησης των νέων επιστημόνων σε θέματα επιχειρηματικής κουλτούρας, συνιστά τον πυρήνα του έργου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΜΟΚΕ υλοποιεί μια σειρά δράσεων, με έμφαση στη γνώση και στη καινοτομία, όπως είναι οι εκδηλώσεις, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια προσομοίωσης, οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις και η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring). Ταυτόχρονα, με τη συμβολή ειδικών σε θέματα επιχειρηματικότητας όπως συμβούλων επιχειρήσεων και μελών ΔΕΠ, η ΜΟΚΕ συμβάλει δραστικά στην κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών και στην ανάδειξη της επιχειρηματικού ταλέντου σε φοιτητές και αποφοίτους, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Υπεύθυνος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Τζελέπης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διεύθυνση

Κτίριο Διοίκησης Α
Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610969044