Τo Tμήμα Μαθηματικών δημιoυργήθηκε ταυτόχρoνα με την ίδρυση τoυ Πανεπιστημίoυ Πατρών τo 1966.

Το Τμήμα προσφέρει μία σειρά μαθημάτων τα oπoία περιλαμβάνoυν κλασικές και μoντέρνες μαθηματικές μεθόδoυς και θεωρίες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής κατάρτισης και ολοκληρωμένοι επιστήμονες που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει αλλά και να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους στις φυσικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή των μαθηματικών μέσω της επιστημονικής έρευνας και παιδαγωγικής διαδικασίας προκειμένου οι απόφοιτοί του να έχουν μια  σφαιρική εικόνα του αντικειμένου και των πολλαπλών εφαρμογών του.  Προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διδακτικής, Φυσικής  και Οικονομικών που επιτρέπουν στους πτυχιούχους να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες διαστάσεις της μαθηματικής επιστήμης.

Το Τμήμα Μαθηματικών στην προσπάθειά του να προωθήσει την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της επιστήμης των Μαθηματικών, οργανώνει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, απoνέμoντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (i) στα «Θεωρητικά και Εφαρμoσμένα Μαθηματικά» και (ii) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων».

Αναπτύσσoντας τις διασυνδέσεις με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τo Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει ενεργά στα πρoγράμματα ανταλλαγής ERASMUS+ . Υπό την αιγίδα αυτoύ τoυ πρoγράμματoς, αρκετοί φoιτητές και καθηγητές του Τμήματος έχoυν επισκεφθεί εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως Moscow State University, Masaryk University, Universita del Salento, Loughborough University, Universidad de Extremadura, Univerita degli Studi di Torino, University of Twente. Αλλοδαποί φοιτητές και διδακτικό προσωπικό από πολλές χώρες της Ευρώπης έχει φιλοξενηθεί επανειλημμένα στο Τμήμα Μαθηματικών.

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Τζερμιάς Παύλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Αριστέα Βασιλοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 996735
2610 996747
2610 996748
2610 996749
2610 996750
2610 996762
Fax: 
2610 997186
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα