ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 14-04-2021

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την
Πάτρα – Ρίον ,προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής του Τμήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο Email oikgen@upatras.gr
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 μήνες
 καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά.
ΚΑΕ: 0419A
Προϋπολογισμός : Τακτικός
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μανουσάκης Γιώργος ,
Τηλέφωνο: 
2610-969971
Χρήστες: