Προκήρυξη κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                              Πάτρα    8  /  4  / 2021
                                                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                        ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 774/1-4-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2021)
ΑΔΑ: Ω141469Β7Θ-ΨΗΟ                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20964

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι στις      9  /  6   / 2021
  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  
Ιστορίας - Αρχαιολογίας                    e-mail: secr-ha@upatras.gr                                                                                          

                                                           Ιστότοπος:
                                                           τηλ.: 26410-74231/74232/74233

                                                                                                                           Ο Πρύτανης

                                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: