Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” συνδιοργανώνεται (και διδάσκουν) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε 3 κατευθύνσεις:

  1. Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων.

  2. Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις.

  3. Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις. 

Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη κατάρτιση των φοιτητών με γνώσεις θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που χρειάζονται στη λήψη αποφάσεων και στην υπολογιστική για θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, διοίκησης και οικονομίας. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής κοινωνίας, το ότι είναι μια "Κοινωνία της Πληροφορίας" και μια "Κοινωνία Μεγάλων Δεδομένων".  Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και αποτελούνται από υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα κατεύθυνσης και μαθήματα επιλογής, ενώ ολοκληρώνονται με τη συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι συναφών τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και από άλλες Σχολές υπό προϋποθέσεις.