Για τη φοίτησή σου:

Ποιά η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους;

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).

Πόσο διαρκούν τα διδακτικά εξάμηνα;

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου, όχι μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της Σχολής, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Πότε πρέπει να ανανεώνεις την εγγραφή σου και να δηλώνεις τα μαθήματα που επιλέγεις;

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.

Ειδικά για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές η δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της πρώτης εγγραφής τους στο Τμήμα.

Αν δεν ανανεώσεις την εγγραφή σου και δεν δηλώσεις τα μαθήματα που επιλέγεις;

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Πόσα και ποια μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών θα δηλώσεις να παρακολουθήσεις στο Α’ εξάμηνο;

Κάθε Τμήμα μπορεί να αναθεωρεί μέχρι τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Πρόγραμμα Σπουδών του, το οποίο θα ισχύσει από το επόμενο έτος. Στο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται οι τίτλοι των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών και των πιστωτικών μονάδων, ανά εξαμηνιαίο μάθημα ή άσκηση.

Ο κάθε φοιτητής στην αρχή του εξαμήνου πρέπει να υποβάλλει δήλωση με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με τους περιορισμούς που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός σου και τους κανόνες που το διέπουν θα πρέπει να επισκεφθείς τον ιστότοπο του αναζητώντας τον από εδώ.

Ποιό είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου:;

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται, εγκρίνεται από το Τμήμα και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου οι φοιτητές διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες/κλιμάκια. Σύμπτωση των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών και προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να καθοριστεί ως υποχρεωτική η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών σε ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως π.χ. σεμιναρίων, εργαστηρίων, φροντιστηριακών μαθημάτων, κλινικών ή πρακτικών ασκήσεων.

Για να ενημερωθείς για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματός σου και τους κανόνες που το διέπουν θα πρέπει να επισκεφθείς τον ιστότοπο του αναζητώντας τον απόεδώ

Πώς μπορείς να διακόψεις (αναστείλεις) προσωρινά τη φοίτησή σου;

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή.

Ποια είναι η διάρκεια της κανονικής σου φοίτησης;

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Μετά την περίοδο αυτή της κανονικής τους φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα,μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Σύμβουλος Σπουδών (καθηγητής)...

Με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, η Συνέλευση κάθε Τμήματος μπορεί να αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο Σύμβουλος Σπουδών συμβουλεύει και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και καταβάλλει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές με αναπηρία ή φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στη φοίτησή τους.

Για την αναζήτηση πιστοποιητικών και την υποβολή αιτημάτων σχετικών με τη φοίτησή σου...

Κάθε φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών, όπως αυτό ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις ή να παραλάβει πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αίτημα αφορά στη φοίτησή του. Στη Γραμματεία κάθε Τμήματος προΐσταται ο Γραμματέας. Για πληροφορίες επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματός σου, θα πρέπει να επισκεφθείς το σχετικό ιστότοπο εδώ.

Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος διατηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα, είτε συμβατικά είτε ηλεκτρονικά, στην οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) αντίγραφα πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων, που χορηγήθηκαν, γ) τυχόν υποτροφίες, ή βραβεία, που έχουν απονεμηθεί, ή πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί και δ) τη βαθμολογία κάθε μαθήματος που εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο της μερίδας αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι προσιτό μόνο στον Πρόεδρο, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στα μέλη της Γραμματείας και στον ενδιαφερόμενο.