Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προάγει την βαθύτερη εκπαίδευση και έρευνα στους βασικούς κλάδους της Επιστήμης των Υπολογιστών (Θεμελιώσεις, Λογισμικό, Υλικό και Αρχιτεκτονική, Δίκτυα, Εφαρμογές Υπολογιστών).

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Α) η επιστημονική εμβάθυνση σε αντικείμενα και κλάδους της Επιστήμης των Υπολογιστών

Β) η προώθηση της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Γ) η δημιουργία και συνέχιση διεθνών ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου για την προσέλκυση Ελλήνων και αλλοδαπών πτυχιούχων

Δ) η προσφορά στην Κοινωνία και την Ανάπτυξη μέσω των αποτελεσμάτων της Έρευνας.

Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να αποκτήσουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα και πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής, πτυχιούχοι άλλων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών. Οι απόφοιτοι του, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση διδακτορικού καθώς και επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της Πληροφορικής.

Τίτλος – Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», στις εξής κατευθύνσεις:

  • Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Λογισμικού των Υπολογιστών
  • Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Τύπος

Τμήματος