Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄188/2014) επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και εξής είναι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου εφόσον είναι: πολύτεκνοι, γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων των άγαμων μητέρων, επιτυχόντες με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν ή και τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, επιτυχόντες με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί, κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς ή ανήκουν στην κατηγορία των ΑμΕΑ, επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, επιτυχόντες τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας ή πολύδυμα τέκνα που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής κατά το ίδιο έτος.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, προβλέπεται επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147/2014), ότι όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-14 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον,κατά το έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των 9.000 € κατά κεφαλή. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό 10% του αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Παν/μίου.

Τέλος, επιτρέπεται η αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα χωρίς τον περιορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου ή του κριτηρίου ποσόστωσης, όχι όμως από και προς σε Πανεπιστήμια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σχετικά: ΦΕΚ με τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων 2013.