Ο τομέας των Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας.
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού,  ώστε  να  μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στο  συγκεκριμένο  αντικείμενο, σε  διεθνές  επίπεδο.
Το Δ.Μ.Π.Σ.−ΟΣΥΛ θα αποτελέσει πυρήνα εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, του οποίου το κύρος και η χρησιμότητα θα επεκταθούν πέρα από τα όρια του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας γενικότερα. Το πρόγραμμα προβλέπεται να λειτουργήσει και ως πόλος έλξης στη χώρα μας ενός σημαντικού αριθμού Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται σε ακαδημαϊκές και άλλες ερευνητικές μονάδες του εξωτερικού.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) ετησίως.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.