Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
  • Περιβάλλον και Ενέργεια
  • Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
  • Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών

Σύντομη περιγραφή

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημική Μηχανική”. Το Π.Μ.Σ. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χημικών τεχνολογιών αιχμής αλλά και βασικών επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μύηση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία και η εξειδίκευσή τους σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: (α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, (β) Περιβάλλον και Ενέργεια, (γ) Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες, και (δ) Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με συνεκτίμηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης, καθώς και των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με επιλογή δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Νοέμβριο/Δεκέμβριο και Μάιο/Ιούνιο. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.chemeng.upatras.gr)

Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνονται στην Αγγλική και/ή στην Ελληνική γλώσσα.

Τύπος

Τμήματος

Ιστότοπος