Συμμετοχή σε οργανωτική επιτροπή (Άρθ. 76, Ν. 4009/2011)

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Σας κοινοποιώ την επιστολή μέλους της προηγούμενη Πρυτανικής Αρχής για ενημέρωσή σας.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης
------------------------------------

Προς
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητή κ. Γ. Παναγιωτάκη
Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,
Σας παρακαλώ να δημοσιοποιήσετε το μήνυμά μου αυτό στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 76 του Νόμου 4009/2011, καλούμαι να συμμετάσχω σε οργανωτική επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. Σας επισυνάπτω, σε αρχείο, αναλυτικά τις σκέψεις μου για την κατάσταση στα Πανεπιστήμια και τους λόγους που με οδήγησαν στην απόφασή μου να μη συμμετάσχω στη διαδικασία αυτή.
Επιπρόσθετα, σεβόμενος την πορεία μου στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, είμαι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσω στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι δεν ήμουν ενήμερος για την ανακοίνωση μελών της προηγούμενης Πρυτανικής Αρχής της οποίας ήμουν μέλος.
Κύριε Πρύτανη,
Υπηρέτησα το Πανεπιστήμιο Πατρών για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοίκησή του. Θέλω να ελπίζω ότι έχω συμβάλει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, στην ανάπτυξή του και την κοινωνική του συνεισφορά. Η ακαδημαϊκότητα της πανεπιστημιακής ζωής ήταν ξεκάθαρη και συστηματική επιλογή μου απέναντι στην κομματική επιβολή στην οποία με σθένος και μεγάλο προσωπικό κόστος αντιπαρατάχθηκα και θα συνεχίσω να κάνω.
Όμως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις, καλούμαι να υλοποιήσω μία διαδικασία που καταργεί δημοκρατικά εκλεγμένες Ακαδημαϊκές Διοικήσεις. Καλούμαι, χωρίς τη συνταγματικά προβλεπόμενη ακαδημαϊκή νομιμοποίηση από τους συναδέλφους μου, να συμμετάσχω σε μια διοικητική διαδικασία που στηρίχθηκε στη συκοφάντηση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων και στην ηθική απαξίωση του Πανεπιστημίου μας.
Τόσο οι αρχές μου και η αξιοπρέπεια μου, όσο και τα βλέμματα των φοιτητών μου δεν μου το επιτρέπουν.
Βασίλης Αναστασόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Πρώην Αντιπρύτανης

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: