Δήλωση μελών της προηγούμενης Πρυτανικής Αρχής

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Σας κοινοποιώ την επιστολή μελών της προηγούμενης Πρυτανικής Αρχής για ενημέρωσή σας.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Ο προσφάτως ψηφισθείς Νόμος 4009 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο άρθρο 76, παρ. β των μεταβατικών διατάξεων που αναφέρεται στην εκλογή οργάνων των ΑΕΙ, προβλέπει ότι η έναρξη των διαδικασιών εκλογής των νέων οργάνων διοίκησης γίνεται με τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αυτή καταρχάς και δυνητικά απαρτίζεται από τους δύο προηγούμενους Πρυτάνεις του ΑΕΙ και τρεις Αντιπρυτάνεις κατά τη σειρά της πλέον πρόσφατης θητείας τους στην Πρυτανεία. Επομένως προβλέπεται και η δική μας συμμετοχή δεδομένης της παρουσίας μας στην αμέσως προηγούμενη Πρυτανική Αρχή.
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη θέση μας όσον αφορά στη συμμετοχή μας στην επιτροπή αυτή.
Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι την επιστολή αυτή μπορείτε να την κοινοποιήσετε στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Με τιμή,
Σταύρος Κουμπιάς, πρώην Πρύτανης
Δημήτρης Δουγένης, πρώην Αντιπρύτανης
Κώστας Ραβάνης, πρώην Αντιπρύτανης

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: