Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Φαρμακευτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
 
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 352/25.10.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντος κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τη κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το παρακάτω μάθημα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ως ακολούθως:
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φαρμακοοικονομία» της Κατεύθυνσης «Φαρμακευτικό Μάρκετιγκ»
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 29.11.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Φαρμακευτικής (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969333, 969932 και Iστότοπος: http://www.pharmacy.upatras.gr/
 
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
Χριστίνα Κολοκυθά
 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2610 969333
2610 969932
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: