Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Μ/Σ γι ατην αύξηση της ισχύος του υφιστάμενου Υποσταθμού Μέσης Τάσης του συγκροτήματος των κτιρίων του Τμήήματος Ιατρικής - Αρ. Διακ. 8/11

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τη προμήθεια και εγκατάσταση Μ/Σ για την αύξηση της ισχύος του υφιστάμενου Υποσταθμού Μέσης Τάσης του συγκροτήματος των κτιρίων του Τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικού προϋπολογισμού 94.710,00€ συμπ. ΦΠΑ. - Αριθμός Διακήρυξης 8/11.

Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: