Ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τις διαδικασίες για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας, έχουν κινηθεί αυστηρά στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές ορίζονται από τον νόμο. Η κύρια ευθύνη για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας και της διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία οφείλει να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή είναι έτοιμη εδώ και καιρό και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έναρξη των διαδικασιών της διενέργειας των εκλογών.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης
 
Οι Αντιπρυτάνεις
Δημήτρης Καλπαξής
Χριστόφορος Κροντηράς
Άννα Ρούσσου

 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: