Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Α
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
oeup@upatras.gr
 
Πάτρα, 24/01/2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Προκηρύσσονται εκλογές, βάσει του Ν.4009/2011, για την ανάδειξη των οκτώ (8) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, που πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους στο Συμβούλιο.
Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών και λεκτόρων του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση από τους εκλογείς δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Τα εσωτερικά μέλη που θα εκλεγούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο ανά Σχολή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με αίτηση προς την Οργανωτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και να τα καταθέσουν στην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ηλιάνα Βουλδή, υπάλληλο Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κτίριο Α΄ (Ισόγειο), καθημερινά μεταξύ των ωρών 11.00 έως 13.00 και μέχρι την Δευτέρα 13/02/2012. Η αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Ειδικό Πρωτόκολλο της Οργανωτικής Επιτροπής, πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την Σχολή ή Τμήμα (για τα ανεξάρτητα Τμήματα) του/της υποψηφίου.
Τυχόν παραίτηση υποψηφίου υποβάλλεται με έγγραφη δήλωσή του προς την Οργανωτική Επιτροπή και καταχωρείται στο Ειδικό Πρωτόκολλο της Οργανωτικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 13.00 ώρα της Πέμπτης 8/03/2012.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14/03/2012.
 
Η Οργανωτική Επιτροπή

Υπεύθυνος: 
Οργανωτική Επιτροπή για την ανάδειξη Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: