Ανακοίνωση-καταγγελία για τα γεγονότα της Συγκλήτου, 26.1.2012

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Συγκλήτου, την Πέμπτη 26-01-2012, ομάδα φοιτητών ανάγκασε την Σύγκλητο σε διακοπή των εργασιών της όταν παρεμπόδισε, με βίαιο τρόπο, τον Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας, ο οποίος επιχείρησε να κλείσει την πόρτα της αίθουσας προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με το τυπικό, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η προκλητική αυτή ενέργεια δεν αντανακλά το ήθος των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας και είναι αντίθετη με το πνεύμα συναίνεσης και διαλόγου που απαιτείται για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης επίθεσης που δέχονται τα Πανεπιστήμια. Το κύρος των θεσμικών οργάνων του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι ανάγκη, την περίοδο αυτή, να διαφυλαχθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Τα θεσμικά όργανα θα εξακολουθήσουν να συνεδριάζουν και να παίρνουν αποφάσεις για την λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Οι Πρυτανικές Αρχές

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: